NEDERLANDS - PRIVACY VERKLARING

OVER DEZE PRIVACYVERKLARING

Elke persoon (hierna de “gebruiker”) die de website bezoekt of gebruikt, onthult een bepaalde hoeveelheid persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens zijn informatie waarmee VEGAN HORIZONS SRL u als natuurlijke persoon kan identificeren, ongeacht of we dit ook daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar zodra het mogelijk is om een ​​directe of indirecte link te maken tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijk persoon.
We gebruiken en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met de AVG en eventuele vervangende wetgeving, of vergelijkbare regelgeving onder toepasselijke wetgeving, en eventuele wettelijke vereisten of praktijkcodes die het gebruik, de opslag of de overdracht van persoonlijke gegevens regelen. Elke verwijzing in deze privacyverklaring naar de ‘GDPR’ is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens (algemene verordening gegevensbescherming).
Via dit privacybeleid wordt elke gebruiker van deze website geïnformeerd over de verwerkingsactiviteiten die VEGAN HORIZONS SRL met zijn of haar persoonlijke gegevens kan uitvoeren. VEGAN HORIZONS SRL behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Elke substantiële wijziging wordt duidelijk gecommuniceerd naar de gebruiker. We raden u aan dit document regelmatig te raadplegen.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

2.1. ControllerVEGAN HORIZONS SRL is verantwoordelijk voor de verwerking en beslist alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, evenals de doeleinden en de technische en organisatorische middelen met betrekking tot de verwerking van die persoonsgegevens.
2.2. Verwerker (s) VEGAN HORIZONS SRL is vrij om te vertrouwen op gegevensverwerkers. Een verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon die uw persoonsgegevens op verzoek en namens de verantwoordelijke verwerkt. De processor is verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. De verwerker handelt altijd volgens de instructies van de gegevensbeheerder.
VEGAN HORIZONS SRL vertrouwt op de volgende categorieën van “processors”:
Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden; Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;

OP WELKE JURIDISCHE GRONDEN WORDEN MIJN GEGEVENS VERWERKT?

In overeenstemming met de AVG verwerken wij persoonsgegevens op de volgende juridische gronden:
Op basis van de uitvoering van het met u overeengekomen contract of de uitvoering van precontractuele stappen die op uw verzoek zijn ondernomen; ofOp basis van de naleving van wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, met name facturering; Op basis van ons gerechtvaardigd belang om informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten te sturen; Op basis van uw toestemming om promotionele aanbiedingen te sturen (direct marketing).

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

VEGAN HORIZONS SRL verbindt zich ertoe alleen voldoende, relevant en beperkt te verzamelen en te verwerken tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. VEGAN HORIZONS SRL verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens: Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies); Persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit). Deze gegevens worden verzameld op het moment dat u zich registreert op de website en wanneer u onze diensten gebruikt. Andere persoonlijke gegevens kunnen later worden verzameld, b.v. in het kader van onze after-sales. Deze gegevens zijn nodig voor het leveren van VEGAN HORIZONS SRL-diensten. De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens is afhankelijk van uw gebruik van de website en de functionaliteiten van de website.
We gebruiken ook cookies om de gebruiker te herkennen en de gebruiker een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld taalkeuzes) en om eventuele fouten op de website te detecteren en te corrigeren.
Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u graag naar onze Cookieverklaring. (Hieronder)

WAARVOOR WORDEN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKT?

VEGAN HORIZONS SRL verzamelt uw persoonlijke gegevens met als enig doel elke gebruiker van onze een veilige, geoptimaliseerde en persoonlijke gebruikerservaring van onze website en de aangeboden diensten te bieden. Het verzamelen van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van onze website en onze online diensten. VEGAN HORIZONS SRL behoudt zich het recht voor om bepaalde activiteiten op te schorten of te annuleren als persoonlijke gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.
De verwerking van uw persoonsgegevens is essentieel voor het goed functioneren van de website en het verlenen van bijbehorende diensten. VEGAN HORIZONS SRL verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken voor de volgende doeleinden:
Klantbeheer: klantenbeheer, orderbeheer, leveringen, facturering, kredietwaardigheid controleren, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven. Bescherming tegen fraude en inbreuken. Gepersonaliseerde marketing en reclame als u daar uitdrukkelijk mee akkoord bent gegaan. In dat geval staat het u vrij om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
Bij een bezoek aan de website van VEGAN HORIZONS SRL worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn nodig om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van de consultatie en de pagina’s die geraadpleegd worden. Wanneer u de website bezoekt, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze verzameling van gegevens voor statistische doeleinden.
De gebruiker verstrekt de persoonlijke gegevens aan VEGAN HORIZONS SRL zelf en kan daardoor een zekere controle uitoefenen. Wanneer bepaalde gegevens onvolledig of kennelijk onjuist zijn, heeft de gebruiker het recht om een ​​aantal verwachte acties tijdelijk of permanent uit te stellen.

WIE ONTVANGT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen VEGAN HORIZONS SRL. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, doorgegeven of doorgegeven aan derden, behalve in het geval u ons uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven.

HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Uw gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken. Ze worden uit onze database verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het nagestreefde doel of als u uw recht om te wissen op geldige wijze uitoefent.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?
8.1 Garantie van een legitiem en veilig proces van uw persoonlijke gegevens Uw persoonlijke gegevens worden altijd verwerkt voor de legitieme doeleinden die worden uitgelegd in punt 5. Ze worden verzameld en verwerkt op een geschikte, relevante en niet-buitensporige manier en worden niet langer bewaard dan nodig om de beoogde doelen te bereiken.
8.2 Recht op toegang Als u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U hebt dus het recht om de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van gegevens, de categorieën ontvangers waarnaar de gegevens worden verzonden, de criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn voor gegevens te bepalen en de rechten die u kunt uitoefenen op uw gegevens.
8.3 Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn “gebruikersgebied”, maar u kunt ons ook schriftelijk verzoeken.
8.4 Recht op verwijdering (of “recht om te worden vergeten”) U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te wissen onder de volgende veronderstellingen:
Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de beoogde doeleinden; U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor verwerking; U heeft uw recht op oppositie geldig uitgeoefend; Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt; Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het verwijderen van gegevens houdt voornamelijk verband met zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens nog tijdelijk worden opgeslagen.
8.5 Recht op beperking van verwerking In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, vooral in geval van betwisting over de juistheid van de gegevens, als de gegevens nodig zijn in het kader van gerechtelijke procedures of de tijd die nodig is om te verifiëren dat u uw recht om te wissen geldig kunt uitoefenen.
8.6 Recht op bezwaar U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. VEGAN HORIZONS SRL stopt met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, tenzij het kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven uw recht op bezwaar.
8.7 Recht op overdraagbaarheid van gegevens U hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een andere provider, tenzij dit technisch onmogelijk is.
8.8 Recht om uw toestemming in te trekken U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken, bijvoorbeeld voor directmarketingdoeleinden.

HOE MIJN RECHTEN UIT TE OEFENEN?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een schriftelijk verzoek en een identiteitsbewijs per aangetekende brief te sturen naar VEGAN HORIZONS SRL, Willemsstraat 14, 1410 Brussel 1210 Brussel of per e-mail naar hello@veganbutcher.be. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek.

MOGELIJKHEID OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Als u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door VEGAN HORIZONS SRL, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website op de harde schijf van je computer of mobiele apparaat wordt geplaatst. De cookie wordt op uw apparaat geplaatst door de website zelf (“first party cookies”) of door partners van de website (“third party cookies”). De cookie identificeert uw apparaat door een uniek identificatienummer wanneer u terugkeert naar de website en verzamelt informatie over uw surfgedrag.
Er zijn verschillende soorten cookies. We onderscheiden de volgende cookies op basis van hun doeleinden: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies)
De Belgische wet op de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen over cookies en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat inhoudt dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld. VEGAN HORIZONS SRL is een in België gevestigd bedrijf en volgt daarom de Belgische en Europese wetgeving inzake cookies. (AVG)
DOELEN EN NUTS VAN COOKIES Door gebruik te maken van de website kan de bezoeker akkoord gaan met het gebruik van cookies. Cookies helpen VEGAN HORIZONS SRL om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Het staat u echter vrij om cookies te allen tijde te verwijderen of te beperken door uw browserinstellingen te wijzigen (zie “Beheer van cookies”).
Het uitschakelen van cookies kan een impact hebben op het functioneren van de website. Sommige functies van de site zijn mogelijk beperkt of ontoegankelijk. Als u besluit cookies uit te schakelen, kunnen wij u geen vlot en optimaal bezoek aan onze website garanderen.

SOORTEN COOKIES DIE WORDEN GEBRUIKT DOOR VEGAN HORIZONS SRL

We onderscheiden de volgende soorten cookies, afhankelijk van hun doeleinden:
Essentiële / strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op uw acties, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn nodig voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld terugkeren naar een vorige pagina, enz.).
Niet-essentiële cookies: Deze cookies zijn niet nodig om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel om een ​​verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
Functionele cookies: Met deze cookies kan de website verbeterde functionaliteit en personalisatie bieden. Ze kunnen door ons worden ingesteld of door externe providers wiens diensten we aan onze pagina’s hebben toegevoegd.
Analytische cookies: met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeer volgen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te bepalen welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site bewegen.

BEHEER VAN COOKIES

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw webbrowser. Het staat u echter vrij om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen als u dat wilt.
Om cookies in of uit te schakelen, moet u uw browserinstellingen wijzigen (via het tabblad “voorkeuren” of “opties”). De volgende links geven u meer informatie over hoe u uw cookies kunt beheren. U kunt ook het tabblad ‘help’ van uw browser raadplegen.

RECHTEN VAN DE BEZOEKERS

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen vormen, heeft u als betrokkene het recht op de rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, en over uw rechten, vindt u in onze Privacyverklaring. (Zie hierboven)

TOESTEMMING VOOR HET ONTVANGEN VAN REGELMATIGE UPDATES / NIEUWSBRIEVEN

Uw gegevens worden alleen opgeslagen om onze nieuwsbrieven correct te adresseren. U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op ‘Afmelden’ te klikken in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via hello@veganbutcher.be. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Door op ‘Abonneren’ te klikken, gaat u ermee akkoord dat we uw gegevens kunnen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.
We gebruiken Mailchimp als ons marketingplatform. Door op ‘Abonneren’ te klikken, gaat u ermee akkoord dat we uw gegevens voor verwerking naar Mailchimp overdragen. 

CONTACT

Mocht u na het lezen van dit Cookie Statement nog vragen of opmerkingen hebben over cookies, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via hello@veganbutcher.be
Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 20/08/2020